ตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยาโมเลกุล

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางชีววิทยาโมเลกุล ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ชนิด (Meat species)                                                                                  

รายการวิเคราะห์ (Analysis)วิธีทดสอบ  (Method) เวลาโดยประมาณ (วันทำการ)
ตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อโค  เนื้อแกะ  เนื้อไก่ และเนื้อหมู ในผลิตภัณฑ์
 (Cattle, Sheep, Poultry and Porcine DNA detection)
PCR-RFLP 5
ตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อโคในผลิตภัณฑ์            
 (Cattle DNA detection)
Real-Time PCR5
ตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์             
(Porcine DNA detection)
Real-Time PCR5
ตรวจสอบการปนเปื้อนของเนื้อสุกรในผลิตภัณฑ์ รวมถึงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารอิสลาม (Porcine DNA detection)PCR-RFLP5

2. การวิเคราะห์อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modified Organisms : GMOs)

รายการวิเคราะห์ (Analysis)วิธีทดสอบ   (Method) เวลาโดยประมาณ (วันทำการ)
ตรวจสอบการปนเปื้อนของถั่วเหลืองที่ตัดต่อพันธุกรรมในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง (GMOs : Screening Soybean materials and Soybean products)Standard PCR5
ตรวจสอบการปนเปื้อนของข้าวโพดที่ตัดต่อพันธุกรรมในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด                                                        
(GMOs : Screening Corn materials and Corn products)
Standard PCR5