Home

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร

Food Research and Testing Laboratory

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร

อาหารเป็นปัจจัยหลักในการ และเป็นสินค้าส่งออกระดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ด้วยภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การกำหนดคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปลสำคัญและประเทศคู่ค้ามักนำไปใช้อ้างในการกีดกันทางการค้า การวิจัยและการทดสอบอาหารจะช่วยประกันสุขภาพและอนามัยของคนไทยโดยรวม ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันตลาดโลก ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศ และสนับสนุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔) ] ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ข้อ 3 ระบุให้บุคลากรและนิสิตที่จะเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานหรือทำวิจัยในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ดังนั้นหากบุคคลภายนอกจะเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน หากจะส่งตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบฯ สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2187653-4, 089-108-9189, 080-651-3189 และเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการทางห้องปฏิบัติการได้เตรียมกล่องรับตัวอย่างไว้ทีหน้าประตูทางเข้าคณะบัญชีฯ ดังนั้นหากท่านมีความต้องการส่งตัวอย่างโปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำ ณ ประตูทางเข้าคณธบัญชีฯ เพื่อนำตัวอย่างเก็บไว้ในกล่องรับตัวอย่างและโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น

ทางห้องปฏบัติการทดสอบฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้