Home

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร

Food Research and Testing Laboratory

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร

อาหารเป็นปัจจัยหลักในการ และเป็นสินค้าส่งออกระดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ด้วยภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การกำหนดคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวแปลสำคัญและประเทศคู่ค้ามักนำไปใช้อ้างในการกีดกันทางการค้า การวิจัยและการทดสอบอาหารจะช่วยประกันสุขภาพและอนามัยของคนไทยโดยรวม ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันตลาดโลก ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศ และสนับสนุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร