Service

บริการ

  1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ผู้ประกอบการ ทั้งภายใน และต่างประเทศ ในตัวอย่างอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
  2. วิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีศักยภาพในการแข่งจันในตลาดโลก
  3. ฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้บุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน
  4. เป็นแหล่งสนับสนุนและอ้างอิงทางวิชาการด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ และความปลอดภัยของอาหาร