ตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทอสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อประสาน เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหาอายุการเก็บ หรือสามารถกรอกรายละเอียดใน แบบประเมินรายการทดสอบอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ (F-SL-0001/R00) และส่งข้อมูลมาทางอีเมล์ [email protected] หรือโทรสารหมายเลข 02-2187653-4