บุคลากร

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ก๊กผล

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ตันตระเธียร

รองผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ

อาจารย์ ดร. ชฎิล กุลสิงห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ

หน่วยคุณภาพ

นางสาว บุษบา วงศ์ลา

ผู้จัดการคุณภาพ

หน่วยวิเคราะห์ทางเคมี

นางวิไล ประยูรหงษ์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี

นางสาวสุดาวัลย์ พันธ์ศรี

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวถาวรีย์ พรมบุตร

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุวนันท์ วงษ์ศรีเทพ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวมาลี จานลาน

นักวิทยาศาสตร์

นายอุทัย สะอิมิ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวไพรินทร์ พลสารคราม

นักวิทยาศาสตร์

หน่วยวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

นางสาวอัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

นางสาวสายพิณ บุญเกิด

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววัลลภา ยะด้วง

นักวิทยาศาสตร์

หน่วยวิเคราะห์ทางชีววิทยาโมเลกุล

นายวิโรจน์ รักเกียรติสกุล

หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล

นางสาวทัศนา ทองจำรูญ

นักวิทยาศาสตร์

สำนักงาน

นางจันทา มหามิตรมงคล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน