รายการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

  • จุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรคในอาหาร เช่น E. coli, S. aureus, Salmonella spp. B. cereus, C. perfringens, V. parahaemolyticus,  V. cholera  เป็นต้น
  • Sterility Test  เช่น  Flat Sour bacteria, Mesophilic Aerobic bacteria, Thermophilic Aerobic bacteria  เป็นต้น
  • การหาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์, งานวิจัยต่างๆ
  • จุลินทรีย์ก่อโรคในน้ำ เช่น E. coli, S. aureus, Salmonella spp.C. perfringens เป็นต้น

รายการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา

รายการวิเคราะห์ (Analysis)วิธีทดสอบ (Method)เวลาโดยประมาณ
(วันทำการ)
Total Plate Count (TPC)FDA – BAM5
Yeast & MoldFDA – BAM10
ColiformsFDA–BAM /ISO7
Escherichia coliFDA–BAM /ISO7
Staphylococcus aureusFDA–BAM /ISO7
Bacillus cereusFDA–BAM /ISO7
Salmonella spp.FDA–BAM /ISO10
Enterobacter sakazakiiFDA–BAM /ISO10
Vibrio parahaemolyticusFDA–BAM /ISO7
Vibrio choleraeFDA–BAM /ISO7
Clostridium perfringensFDA–BAM /ISO7
Flat sour bacteriaTIS 3357
Listeria  monocytogenesISO10
Listeria spp.In house method based on ISO7
Mesophilic Aerobic bacteriabased on FDA–BAM7
Thermophilic Aerobic bacteriabased on FDA–BAM7
Lactic acid bacteriaISO7
Staphylococcus aureus
(in water)
AWWA10
Salmonella spp.(in water)AWWA10
Clostridium perfringens
(in water)
AWWA10
Coliform MPN 10(in water)ISO / AWWA10
Escherichia coli MPN 10
(in water)
FDA–BAM / AWWA10