รายการวิเคราะห์ทางเคมี

ห้องปฏิบัติการทางเคมีให้บริการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

– การวิเคราะห์โลหะหนักและแร่ธาตุ (Elemental Analysis)

– การวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information) เช่น ความชื้น เถ้าโปรตีน ใยอาหาร ไขมัน โคเรสเตอรอล วิตามิน เป็นต้น

– การวิเคราะห์สารเจอปบอาหาร สารเจือปน (Food Additives and Contaminants) เช่น วัตถุกันเสีย อะฟลาทอกซิน สเตียรอยด์ เมลามีนและสารในกลุามเมลามีน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น

– การวิเคราะห์บาปฏิชีวนะตกค้าง (Antibiotic) เช่น คลอแรมฟินิคอล ไนโตรฟูราน เป็นต้น

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร

รายการวิเคราะห์(Analysis)วิธีการทดสอบ(Method)เวลาโดยประมาณ(วันทำการ)
CholesterolGC-FID7
Fatty acid profile  Lauric Acid,  Myristic Acid, Palmitic Acid, Steric Acid, Oleic Acid, Linoleic Acid, a- Linolenic AcidAOAC7
Total fatAOAC / ISO7
MoistureAOAC / ISO7
Total nitrogen / ProteinKjeldahl Method7
Crude fiberAOAC7
Dietary fiberAOAC7
Ash AOAC / ISO7
Total sugar HPLC7
Sorbic acid/Potassium sorbateHPLC7
Benzoic acid/Sodium benzoateHPLC7
Aflatoxin 4  type (B1,B2,G1,G2)HPLC7
CaffeineHPLC7
Acidity AOAC7
Hot  water extractAOAC7
Milk  solid  non – fatAOAC7
BrixHand Held Refractometer7
Sodium Chloride (NaCl)AOAC7
pHAOAC7
GABA  (Gamma-aminobutyric acid)HPLC7
HistamineHPLC7
Total carbohydrateCalculate7
Total caloriesCalculate7
Vitamin  A (retinol, beta-carotene)HPLC7
Vitamin E (Alpha-Tocopherol)HPLC7
Vitamin B1 (Thiamine)HPLC7
Vitamin B2 (Riboflavin)HPLC7
Vitamin C (Ascorbic acid)HPLC7

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำและน้ำเสีย

รายการวิเคราะห์(Analysis)วิธีการทดสอบ(Method)เวลาโดยประมาณ(วันทำการ)
pHAWWA7
ค่าความกระด้าง (as CaCO3)AWWA7
Total Solids (TS) AWWA7
Total Suspended Solids (TSS) AWWA7
Total Dissolved Solids (TDS)AWWA7
NitriteAWWA7
NitrateAWWA7
FluorideAWWA7
SulfateAWWA7
ChlorideAWWA7

3. การวิเคราะห์โลหะหนักและแร่ธาตุ  (Element Analysis)

รายการวิเคราะห์(Analysis)วิธีการทดสอบ(Method)เวลาโดยประมาณ(วันทำการ)
Aluminum (Al)AOAC/AWWA7
Arsenic (As)AOAC/AWWA7
Barium (Ba)AOAC/AWWA7
Cadmium (Cd)AOAC/AWWA7
Calcium (Ca)AOAC/AWWA7
Chromium (Cr)AOAC/AWWA7
Copper (Cu)AOAC/AWWA7
Iron (Fe)AOAC/AWWA7
Lead (Pb)AOAC/AWWA7
Magnesium (Mg)AOAC/AWWA7
Manganese (Mn)AOAC/AWWA7
Nickel (Ni)AOAC/AWWA7
Mercury (Hg)AOAC/AWWA7
Phosphorus (P)AOAC/AWWA7
Potassium (K)AOAC/AWWA7
Selenium (Se)AOAC/AWWA7
Sodium (Na)AOAC/AWWA7
Tin (Sn)AOAC/AWWA7
Zinc (Zn)AOAC/AWWA7

4. การวิเคราะห์ข้อมูลฉลากโภชนาการ (Nutrition Information)

รายการวิเคราะห์(Analysis)วิธีการทดสอบ(Method)เวลาโดยประมาณ(วันทำการ)
THAI-RDI (6 items)

Sodium

Total calories

Total carbohydrate

Total nitrogen (Protein)

Total fat

Total sugar


ICP

Calculation

Calculation

AOAC

AOAC

HPLC
7-10
Thai- RDI(14items)

Total calories

Calories from fat

Total carbohydrate (Include Dietary Fiber)

Dietary fiber

Protein (Total Nitrogen)

Total fat

Saturated fat

Cholesterol

Total Sugar

Vitamin A

Vitamin B1 ,B2

Sodium (Na)

Calcium (Ca)

Iron (Fe)Calculation

Calculation

Calculation


AOAC

Kjeldahl technique

AOAC

GC

GC

HPLC

HPLC

HPLC

ICP

ICP

ICP
14